yasin suresi hakkındaki hadisler

SELAMUN ALEYKUM
 

 

YASİN SÛRESİ

(Mekke'de nazil olmuştur)

*         Ebu îsâ et-Tirmizî der ki: Bize Kuteybe ve Süfyân İbn Vakî... Enes'-ten nakletti ki;

Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuş:

“Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yâsîn'dir.

Kim, Yâsîn'i okursa Allah Teâlâ onun bu Yâsîn okumasına mukabil on kerre Kur'an okumuş sevabını yazar.”

Sonra Tirmizî:'bu hadîs garîbtir.

sâdece Humeyd İbn Abdurrahmân'dan nakledilen bu rivâyetiyle onu biliyoruz', der.

Râvîler arasında yer alan Hârûn Ebu Muhammed meçhul bir kişidir. Bu konuda Ebu Bekir es-sıddîk (r.a.)dan menkûl bir rivayet varsa da isnadı zayıf olduğu için sahîh sayılmaz.

Ebu Hüreyre'den naklinin ise üzerinde durulması gerekir. Ebu Bekir es-Sıddîk'dan naklettiği rivayeti Hakîm Tirmizî, «Nevâdir el-Usûl» isimli kitabında nakleder.

 

*         Ebu Hüreyre'den nakledilen rivayeti ise şöyledir: Ebu Bekr el-Bezzâr... Atâ İbn Ebu Rebâh kanalıyla Ebu Hüreyre'den nakleder ki; Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuş:

“Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yâsîn'dir.”

 

*         Sonra Ebu Bekr el-Bezzâr der ki: Biz bu rivayetin ancak Zeyd kanalıyla Humeyd'den gelmiş biliyoruz.

Hafız Ebu Ya'la der ki: Bize ishâk İbn Ebu İsrail... Hasan'dan nakletti ki; o Ebu Hüreyre'nin şöyle dediğini duydum, demiştir:

Rasûlullah (s.a.) buyurdu ki:

“Kim, bir gece Yâsîn'i okursa sabahleyin günâhı bağışlanmış olarak kalkar.

Kim, Duhân sûresini (Hâ-mîm) okursa sabahleyin günâhı bağışlanmış olarak kalkar.”

Bu hadîsin isnadı sağlamdır.


 

* İbn Hibbân Sahîh'inde der ki: Bize Muhammed İbn İshâk... Cün-deb İbn Abdullah'dan nakletti ki; Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuş:

“Kim, bir gece Allah rızâsını gözeterek Yâsîn okursa o, bağışlanır.”

 

* İmâm Ahmed İbn Hanbel dedi ki: Bize Ârim... Mâkıl İbn Yesâr'dan nakletti ki; Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuş:

“Bakara sûresi Kur'an'ın tepesi ve zirvesidir.

Onun her âyetiyle birlikte seksen melek inmiştir.

Ayet el-Kürsî Arş'ın altında çıkarılmış ve onunla Bakara sûresi diğerlerinden ayrılmıştır.

Yâsîn ise Kur'an'ın kalbidir.

Bir kişi Allah'ı ve âhiret yurdunu kasd ederek Yâsîn'i okursa mutlaka bağışlanır.

Ölülerinizin üzerine Yâsîn'i okuyunuz.”

Neseî de Gece ve Gündüz babında bu hadîsi Muhammed İbn Abdü'1-A'lâ kanalıyla... Ma'kîl İbn Yesâr'dan nakleder.

 

 

* Sonra İmâm Ahmed İbn Hanbel der Ki: Bize Ârim... Ma'kil İbn Yesâr'dan nakletti ki; Rasûlullah {s.a.) şöyle buyurmuş:

“Yâsîn'i ölüleriniz üzerine okuyunuz.”

Ebu Dâvûd ve Neseî de bu hadîsi Cece ve Gündüz babında, İbn Mâce ise Abdullah İbn Mübarek kanalıyla Mâkil İbn Yesâr'dan naklederler. Neseî'nin rivayetinde Mâkil İbn Yesâr'dan nakleden, Ebu Osman'dır.

 

Bu sebeple bazı bilginler demişlerdir ki: (HADİS DEĞİL)

'Bu sûrenin hususiyetlerinden olarak,

herhangi bir zor is için Yâsîn okunursa mutlaka Allah o işi kolaylaştırır.

Ölünün başında Yâsîn okunması

onun üzerine rahmet ve bereketi indireceği gibi,

ruhunun çabucak kabzolmasını da kolaylaştırır.

Allah en iyisini bilendir.'

İmâm Ahmed merhum der ki: Bize Ebu Muğîre Safvân'dan nakletti ki; o şöyle demiştir: Yaşlılar derlerdi ki: 'Ölünün başında Yâsîn okunursa onun azabı hafifletilir.'

 

* Ebu Bekr el-Bezzâr der ki: Bize Seleme İbn ŞeMb... İbn Abbâs'tan nakletti ki; Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:

“ümmetimden her insanın kalbinde Yâsîn'in bulunmasını (herkesin onu ezberlemesini) arzu ederdim.”

 
 
(İbn Kesir; “Tefsir” ; c: 12; s: 6717-18) ; Çev: Bekir Karlığa, Bedrettin Çetiner)

SELAMUN ALEYKUM
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !